Chính Sách Hoạt Động tại Nha Việt Dental

1. Nghĩa vụ của bên bán

  • Nghĩa vụ giao hàng đúng chất lượng

Giao hàng đúng đối tượng và chất lượng: Bên bán phải giao hàng đúng đối tượng và chất lượng đơn hàng đã đặt trên website. Chất lượng của hàng hóa có thể được thỏa thuận hoặc xác định theo nhiều cách khác nhau: theo mẫu, theo mô phỏng, trên cơ sở tiêu chuẩn hóa, theo giám định

  • Nghĩa vụ giao hàng kèm chứng từ

Bên bán có nghĩ vụ giao hàng và chứng từ kèm theo hàng hóa như: Phiếu giao hàng, hóa đơn.

Trường hợp thỏa thuận về việc giao chứng từ: Bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn, tại địa điểm và bằng phương thức đã thỏa thuận

Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, địa điểm giao chứng từ: Bên bán giao chứng từ lien quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn và địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng.

  • Nghĩa vụ giao hàng đúng thời hạn

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời hạn theo như thỏa thuận trong đặt hàng trên website với nhân viên xác nhận đơn hàng.

  • Nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm như trong đơn đặt hàng.

2. Nghĩa vụ của bên mua

  • Nghĩa vụ nhận hàng

Bên mua có nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa từ bên bán theo như đơn đặt hàng.

  • Nghĩa vụ thanh toán

Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Địa điểm thanh toán: Bên mua thanh toán cho bên bán tại địa điểm kinh doanh của bên bán hoặc địa điểm kinh doanh của bên mua. Nếu việc thanh toán trùng với địa điểm giao hàng hoặc giao chúng từ thì thì địa điểm thanh toán là địa điểm giao hàng và chứng từ.

– Thời hạn thanh toán: Bên mua có nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn như thỏa thuận.